Komendy I.G.I 2
KORZYSTANIE Z KONSOLI:

Plik wykonawczy "console.exe", który znajduje się w głównym folderze z grą jest wykorzystywany do zdalnego sterowania działającym serwerem IGI2, bez względu na to czy jest on dedykowany czy nie. Można go uruchomić z dowolnego komputera.

- Otwórz "Okno DOS" i przejdź do folderu, w którym znajduje się plik console.exe.


- Wpisz "console <ip> <port>", gdzie ip i port określają serwer, do którego chcesz uzyskać dostęp. Np. "console 127.0.0.1 26002" oznacza próbę uzyskania dostępu do serwera gry działającego pod adresem ip 127.0.0.1 i przez port 26002.

- Teraz powinien zostać wyświetlony kursor "IGI2>", a program poprosi o podanie hasła - jest nim *rcon password*. Wpisz je i naciśnij enter.


- Aby sprawdzić czy rzeczywiście masz teraz dostęp do serwera, wypróbuj działanie jakieś prostej i nieszkodliwej komendy, np. "lo timeout". W odpowiedzi serwer powinien podać swoją wartość przeterminowania.

- Kiedy masz dostęp do serwera za pośrednictwem konsoli, jest to traktowane jak podawanie komend bezpośrednio do serwera.


Poniżej, w sekcji poleceń, zobaczysz polecenia, które działają tylko gdy są wydawane serwerowi i nie działają u klientów. Wszystkie te komendy można wpisywać z konsoli.

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz nic robić, serwer usunie cię ze swojej listy użytkowników konsoli. W takim wypadku będziesz musiał ponownie podać hasło i dopiero wtedy będziesz mógł wydawać komendy.


- Aby zakończyć sesję pracy z konsolą wpisz "exit", albo naciśnij CTRL-C.

- Serwer może zgubić część twoich poleceń. Jeżeli nie zostaną one poprawnie wykonane, będziesz musiał wpisać je ponownie.

- Poniżej znajduje się kilka przykładów poleceń. Pełna lista znajduje się w części KOMENDY, w dalszej części tego dokumentu:

sv listmaps - wyświetla listę wszystkich dostępnych map. Zapisz numer wyświetlany przed nazwą mapy - to jej identyfikator (mapID).
sv gotomap <mapID> - zmienia mapę na <mapID>
sv restartmap - Rozpoczyna grę od początku; na bieżącej mapie.
lo activatemap <mapID> - Dodaje daną mapę do listy, według której toczą się rozgrywki.
lo deactivatemap <mapID> - Usuwa mapę z listy, według której toczą się rozgrywki.
sv gotonext - Zmienia mapę na kolejną na liście rozgrywki.
lo announce("HELLO"); - Pozwala wysłać wiadomość o treści "HELLO" (albo dowolnej innej) do wszystkich graczy na serwerze.
lo serverpass - Wyświetla hasło, którego znajomość jest niezbędna,
aby dołączyć do serwera.
lo serverpass("BANANA"); - Zmienia hasło na "BANANA".
lo serverpass(""); - Usuwa hasło, dzięki czemu każdy może dołączyć do gry.
sv finger - Wyświetla listę wszystkich graczy na serwerze. Ważna jest pierwsze liczba: to identyfikator gracza (playerID).

sv kick <playerID> - Wykopuje z serwera gracza o podanym identyfikatorze.


sv ban <playerID> - Dodaje do listy zbanowanych adres IP gracza.
sv listban - Wyświetla listę wszystkich zbanowanych użytkowników.
sv unban <listnumber> - Usuwa dany adres z listy zbanowanych. Najpierw uruchom "sv listban", aby uzyskać odpowiedni numer.


KOMENDY:

Jak je wpisywać i jak rozumieć listę:

- Gwiazdka (*) wskazuje, że do korzystania z danej komendy konieczne są przywileje kontroli zdalnej.

- Nie wpisuj gwiazdki, ani żadnych nawiasów ([]).

- Upewnij się, że wpisałeś średniki (Wink i cudzysłowy (") we wskazanych miejscach. Zadbaj także, aby pomiędzy poleceniem, a jego końcówką nie było *żadnej spacji*.

- Poniżej znajdują się przykłady poprawnych komend wpisywanych z konsoli:


sv rcon("jakieshaslo");
sv kick 3
sv unban 1
sv suicide
lo moneystart 3400


Kontrola zdalna:

[ ]sv rcon("<hasło>"); // Dostęp do kontroli zdalnej

[*]sv rconpass("<hasło>"); // Zmiana hasła kontroli zdalnej
[*]sv rconpass // Wyświetlenie hasła do kontroli zdalnej


[ ]sv finger // Wyświetlenie nazw graczy, adresów IP,
// czasu w sieci i do czego mają zdalny dostęp. (*).


Kick and Ban

[*]sv kick <playerID> // wykopanie gracza "playerID"

[ ]sv votekick <playerID> // głosowanie kto ma zostać wykopany z serwera

[*]sv ban <playerID> // zbanowanie gracza "playerID" z serwera.

[ ]sv listban // lista zbanowanych adresów IP.

[*]sv unban <numer na liście> // usunięcie adresu IP z listy
zbanowanych,
// używając jako parametru pozycji zajmowanej na liście.
// Uruchom listban, aby zobaczyć listę adresów IP.

[ ]sv suicide // Śmierć i pojawienie się na nowo.


Kontrola Map:

[*]sv restartmap // Rozpoczęcie gry od nowa na tej samej mapie.

[ ]sv listmaps // lista map w konsoli, wraz z ich nazwami i
// identyfikatorami. Wszystkie mapy znajdujące się na liście
// aktywnych, są zaznaczone jako [ACTIVE].

[ ]lo activatemap <mapID> // Dodaje daną mapę do listy aktywnych.
//Komenda ta musi zostać wykonana na serwerze.

[ ]lo deactivatemap <mapID> // Usuwa daną mapę z listy aktywnych.
// Komenda ta musi zostać wykonana na serwerze.


[*]sv gotonext // wczytanie następnej mapy z listy aktywnych.

[*]sv gotomap <mapID> // zmiana mapy na "mapID".
// Identyfikator (mapID) można znaleźć na liście wszystkich map.

[ ]sv votemap <mapID> // głosowanie na mapę, na której ma się
// toczyć rozgrywka.

[ ]sv votenext // głosowanie za zmianą mapy na kolejną na liście
// aktywnych map.

[ ]sv showvotes // Pokaż wyniki głosowania za wykopaniem grac
za
// i na mapy.

Sklep:

[*]sv addmoney <suma> // dodanie tej wartości do stanu kont wszystkich
// graczy. Aby zabrać pieniądze, wpisz wartość ujemną.

[*]sv accounts // wyświetla stany kont wszystkich graczy.


System:

[*]sv monitor // wpisz, aby co pewien czas otrzymywać z serwera raport
// o stanie sieci. Wpisz ponownie, aby wyłączyć.

[*]sv/lo ploss <wielkość> // dodaj utratę pakietów w promilach. 0 oznacza
// brak strat; 1000 to całość.

[ ]sv/lo timeout <sekundy> // czas, po którym nie odpowiadający klient
// zostanie wykopany z serwera,
// a także czas po którym klient opuści niedziałający serwer.
// Jeżeli wybrana zostania zbyt mała wartość, gospodarz bez wyraźnych powodów
// będzie wykopywał graczy z rozgrywki .
// 20 sekund to optymalna wartość.

[ ]sv/lo updatestats // wyświetla informacje o procentowych
// aktualizacjach pozycji, które z róznych przyczyn są wysyłane.

[ ]lo bandwidth <liczba> // Parametr określający wykorzystanie szerokości
// pasma w komunikacji do i od lokalnych graczy.
// 0: oznacza, że zakładana jest nieograniczona przepustowość.
// 1-1000: Od bardzo niskich przepustowości (1), aż do bardzo dużych (1000).

[ ]lo choke <kBps> // Na serwerze: maksymalna wartość kilobajtów na
// sekundę, które wysyła serwer.
// Jeżeli zapotrzebowanie na dane będzie większe niż ta wartość
// dławienia (choke),to serwer zacznie pomijać przesyłanie danych
// o pozycjach. Patrz "fillpercent".

[ ]lo fillpercent <procent> // Na serwerze: wartość ta to margines
// bezpieczeństwa dla ustawień dławienia (choke).
// Rzeczywista wartość dławienia to wartość określona powyżej
// pomnożona przez fillpercent.
// Np.: choke=14, a fillpercent=60 oznacza, że systemowa wartość
// dławienia wynosi 14*0.60 = 8.4 (kB/s)
// Aby wyłączyć działanie opcji fillpercent, wystarczy określić jej
// wartość jako 100.

[ ]lo smooth <procent> // Wpływa na łagodzenie ruchów odległych graczy
// na twoim ekranie.
// 100: najlepsze łagodzenia, ale najgorsza dokładność odnośnie
// prawdziwego położenia gracza.
// 1: najgorsze łagodzenia, ale najlepsza dokładność odnośnie
// położenia gracza.


Serwer:

WAŻNE: serwer dedykowany trzeba uruchomić z wiersza poleceń. Patrz plik MP-README.txt.


lo svname("<nazwa>"); // określa nazwę *twojego* serwera (jeżeli
// zamierzasz taki uruchomić).
lo svpassword("<hasło>"); // określa hasło umożliwiające dostęp do serwera.
lo svport <port> // numer portu *twojego* serwera (jeśli taki jest).

lo svinterface <interfejs> // Wykorzystywane tylko w przypadku serwerów,
// w których zainstalowane jest kilka kart sieciowych, bądź modemów.
// Wpisz numer 0,1,2... odpowiadający interfejsowi sieciowemu,
// do którego ma się podłączyć serwer. Jeżeli nie uda ci się
// uruchomić serwera, wybierz dużą wartość i odczytaj wynik z pliku
// Multiplayer.log. Powinien wskazywać jaki numer interfejsu odpowiada
// poszczególnym interfejsom w twoim systemie. Teraz powinieneś już
// być w stanie określić poprawny interfejs, z którego ma korzystać
// serwer.


lo maxplayers <liczba> // maksymalna liczba graczy dopuszczanych na serwer.
lo maxspec <liczba> // maksymalna liczba widzów dopuszczanych na serwer.
lo specmode <liczba> // tryb widza - określa co mogą podglądać widzowie:
// 0 - nic, 1 - członków własnego zespołu, 2 - wszystkich.

lo spawncost <liczba> // Kwota niezbędna do powrócenia do gry zaraz
// po śmierci - *drużyna atakująca.*
// *drużyna obrońców*: koszt ten będzie wynosił 70% wpisanej wartości.
lo spawntimer <sekundy> // czas po którym koszt powrotu do gry spada do
// zera. (tzn. odrodzenie się gracza odbędzie się za darmo).

lo teamdamage <0 | 1> // 1; obrażenia w drużynie są włączone.
lo warmup <sekundy> // ustala czas rozgrzewki na zadaną długość czasu
// 0; tryb rozgrzewki wyłączony

lo public <0 | 1> // 1; zgłoszenie istnienia dużych serwerów
// Internetowych. UWAGA: Serwer, dla którego opcja ta zostanie
// ustawiona na 0, wciąż będzie dostępny dla graczy Internetowych,
// ale będą oni musieli ręcznie wpisać jego port i adres IP.


lo healthpacks <0 | 1> // 1; pakiety medyczne są dostępne.
lo bombtime <sekundy> // liczba sekund, po których uzbrojona bomba wybucha.
lo autobalance <0 | 1> // 0; gracze mogą wybierać zespoły, do których chcą
// należeć. 1; gracze zostają przydzieleni, aby zespoły były
// zrównoważone.

lo autokick <sekundy> // wykopuje bezczynnego gracza, jeśli przez pewien
// okreśłony czas nie wykona żadnego ruchu. Aby wyłączyć tę opcję wpisz 0.
// niezerowa wartość wynosi *30*. Jeżeli wpiszesz wartość w przedziale
// 1-29 sek. w rzeczywistości będzie to 30.


lo announce("<wiadomość>"); // Tylko z serwera; pozwala wysłać wiadomość
// do wszystkich graczy.

lo forcefirstspec <0 | 1> // Wpisz 1, aby uniemożliwić oglądanie widzom
// rozgrywki z perspektywy 3-ciej osoby, tzn. wymuszając widok z 1-szej
// perspektywy.

lo bombrepostime <sekundy> // Dotyczy tylko poziomów, na których występują
// bomby C4. Jeżeli bomba nie będzie niesiona przez żadnego z graczy
// przez ustaloną liczbę sekund lub dłużej, wróci na miejsce,
// w którym się pierwotnie pojawiła.

lo pingmax <ms> // Maksymalny dopuszczalny ping, po przekroczeniu którego
// gracz zostanie rozłączony.

lo plossmax <promil> // Maksymalna wielkość utraty pakietów,
// po przekroczeniu której gracz zostanie rozłączony.
// Proszę pamiętać, że wartość ta jest podawana w promilach. Jeżeli
// chcesz ustawić 5,4%, musisz wpisać 54 itd.

lo idlemax <ms> // Na serwerze: maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy
// dwoma wysłanymi pakietami, po przekroczeniu którego gracz
// zostanie rozłączony.

// U klienta: maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy dwoma wysłanymi
// pakietami, po przekroczeniu którego lokalny gospodarz odłączy się
// od gry sieciowej.

lo goutmax <liczba> // Maksymalna wielkość wewnętrznej kolejki wysyłania
// na serwerze, po przekroczeniu której gracz będący adresatem
// zostanie rozłączony. Niewielka wartość oznacza restrykcyjny serwer.
// Zwykle najlepiej zostawić wartość domyślną.

Ustawienia pieniędzy na serwerze:

lo moneystart <suma> // Suma pieniędzy na początku rozgrywki.
lo moneycap <suma> // Maksymalna suma, jaką gracz może posiadać
lo moneykill <suma> // Kwota przyznawana po zabiciu wroga.
lo moneyteamkill <suma> // Kwota przyznawana za zabicie kolegi z zespołu
// (należy używać wartości ujemnych).
lo moneyplayerobjwin <suma> // Kwota przyznawana graczowi za zrealizowanie zadania.
lo moneyteamobjwin <suma> // Kwota przyznawana zespołowi, który zrealizuje zadanie.
lo moneyteamobjlost <suma> // Kwota przyznawana każdemu z graczy z zespołu,
// który przegrał jakieś zadanie.
lo moneymissionwin <suma> // Kwota przyznawana każdemu z graczy z zespołu,
// który wykona misję.
lo moneymissionlost <suma> // Kwota przyznawana każdemu z graczy z zespołu,
// który nie wykona misji.


Ustawienia misji na serwerze:

lo maprounds <rundy> // Zakończenie rozgrywki na danej mapie po określonej
// liczbie rund. Wpisz 0, aby wyłączyć to kryterium
// końca rozgrywki.
lo maptime <minuty> // Zakończenie rozgrywki na danej mapie po określonej
// liczbie minut. Wpisz 0, aby wyłączyć to kryterium
// końca rozgrywki.
lo mapteamscore <wynik> // Zakończenie rozgrywki na danej mapie, gdy
// któryś zespół zdobędzie określoną liczbę punktów
// Wpisz 0, aby wyłączyć to kryterium
// końca rozgrywki.

Ustawienia lokalne:

lo playername("<Nazwa>"); // Twoja nazwa gracza
lo netstats < 0 | 1 > // Pokaż (1), albo nie pokazuj (0) statystyk
//sieciowych. Gdy opcja ta jest włączona na ekranie
// statystyk w grze dostępne są dodatkowe dane o
// pingach.
Zegar
 
Reklama
 
Moje GG *Sonyblack*Force*CL* 1724617
 
GG: 1724617
Shoutbox
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac, gry online netbus gry ONLine
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=